CHÍNH SÁCH BẢO MẬT
Quay về trang chủ Tìm kiếm tiểu thuyết Trung tâm cá nhân


Chính sách bo mt

 

pocketnovel cam kết s bo mt nhng thông tin mang tính riêng tư ca khách hàng. Vui lòng đọc “Chính sách bo mt” sau đây để hiu rõ hơn cam kết ca chúng tôi trong vic tôn trng và bo v quyn li ca người truy cp:

1. Mc đích thu thp thông tin cá nhân

Thông tin được thu thp thông qua pocketnovelapp s giúp chúng tôi:

-H tr khách hàng khi mua sn phm

-Khách hàng yêu cu

-Cung cp cho bn thông tin mi nht trên ng dng ca chúng tôi

-Xem và nâng cp ni dung và giao din ca ng dng

- Thc hin các hot động qung cáo liên quan đến các sn phm và dch v ca Pocketnovel

Để nhn được s h tr trc tuyến ca Pocketnovel, bn có th phi đăng nhp / đăng ký tài khon.

Chúng tôi cũng có th thu thp thông tin v s lượt truy cp, bao gm s lượng trang được truy cp, s lượng liên kết được nhp vào (links), và các thông tin khác liên quan đến vic kết ni vi https: // pocketnovel. /. Chúng tôi cũng s thu thp thông tin v trình duyt web (browser) mà bn s dng để truy cp vào ng dng https: // pocketnovel /, bao gm: địa ch IP, loi trình duyt, ngôn ng s dng, thi gian và v trí ca trình duyt.

2. Phm vi s dng thông tin cá nhân

pocketnovel thu thp và s dng thông tin cá nhân ca bn cho các mc đích thích hp và hoàn toàn tuân th ni dung ca "Chính sách bo mt" này.

Khi cn thiết, chúng tôi có th s dng nhng thông tin này để liên h trc tiếp vi bn dưới các hình thc: gi thư ng, đặt hàng, thư cm ơn, thông tin k thut và bo mt, khách hàng. Nếu bn đăng ký (trong h thng ca hàng) để nhn thông báo qua email, bn có th nhn được email thường xuyên cung cp thông tin v sn phm, dch v mi, s kin sp ti hoc tin tuyn dng.

Ngoi tr vic s dng thông tin cá nhân được nêu trong chính sách này, chúng tôi cam kết không tiết l thông tin cá nhân ca bn.

Trong mt s trường hp, chúng tôi có th thuê mt cơ quan độc lp thc hin d án nghiên cu th trường, sau đó cung cp thông tin ca bn cho b phn để thc hin d án. Bên th ba này s b ràng buc bi mt tha thun bo mt, theo đó h ch có th s dng thông tin được cung cp để hoàn thành d án.

Chúng tôi có th tiết l hoc cung cp thông tin cá nhân ca bn trong các trường hp sau đây khi thc s cn thiết: (a) khi cơ quan pháp lut yêu cu; (b) khi chúng tôi nghĩ rng s giúp chúng tôi bo v quyn li hp pháp ca mình theo lut; (c) để bo v pocketnovel và nhng người khác Nhng trường hp khn cp và cn thiết phát sinh vì quyn an toàn cá nhân ca các thành viên.

3. Thi gian lưu tr thông tin

Trong quá trình cung cp dch v cho khách hàng, hoc trước khi hoàn thành mc đích thu thp, hoc khi khách hàng có yêu cu hy thông tin cá nhân ca khách hàng, chúng tôi s lưu tr thông tin cá nhân khách hàng đã cung cp trên h thng. Thông tin cung cp.

4. Địa ch ca đơn v thu thp và qun lý thông tin

Địa ch: Nhong Nhat 58/66/24, District 10, Go Vap District, Ho Chi Minh City, Vietnam

Tell: 0941 62 53 95

Hotline: 0966 74 45 09

Qun lý: 0941 62 53 95

Email: thuclam0108@gmail.com

ng dng: https: // pocketnovel /

Các phương pháp và công c để người tiêu dùng truy cp và chnh sa d liu cá nhân ca h

Bn có th truy cp và chnh sa thông tin cá nhân ca mình bt c lúc nào theo đường dn phù hp (link ng dng) do chúng tôi cung cp hoc qua tng đài h tr trc tuyến 0966 74 45 09

5. Cơ chế tiếp nhn và gii quyết khiếu ni ca người tiêu dùng v vic s dng sai thông tin cá nhân cho mc đích hoc phm vi thông báo

Khi khách hàng phát hin thông tin cá nhân ca mình b s dng sai mc đích hoc phm vi đã thông báo, hãy gi khiếu ni đến email hoc gi đin đến đường dây nóng 0966 74 45 09 để khiếu ni và cung cp bng chng liên quan. Đến s kin. Ban giám đốc ha s tr li ngay lp tc hoc trong vòng 24 (hai mươi bn) gi làm vic sau khi nhn được khiếu ni.

6. Cam kết bo mt thông tin cá nhân và thông tin thanh toán ca khách hàng

Cam kết bo mt thông tin cá nhân

Khi bn cung cp cho chúng tôi thông tin cá nhân ca bn (thông qua tng đài h tr trc tuyến, Messenger hoc h thng ca hàng), bn đã đồng ý vi các điu khon mà chúng tôi đã nêu trên. Pocketnovel cam kết bo mt thông tin cá nhân ca bn bng mi cách thc có th. Chúng tôi s s dng nhiu công ngh bo mt thông tin khác nhau, chng hn như tiêu chun quc tế PCI, SSL, v.v., để bo v thông tin không b truy xut, s dng hoc tiết l ngoài ý mun.

Tuy nhiên, do hn chế v k thut, d liu an toàn 100% không th được truyn qua Internet. Do đó, chúng tôi không th cam kết chc chn rng thông tin bn cung cp cho chúng tôi s được lưu tr mt cách an toàn tuyt đối và chúng tôi s không chu bt kỳ trách nhim nào trong tình hung truy cp này. Thông tin cá nhân trái phép, chng hn như khi bn t ý chia s thông tin vi người khác… Nếu bn không đồng ý vi các điu khon trên, chúng tôi khuyên bn không nên gi thông tin cho chúng tôi.

Vì vy, pocketnovel cũng khuyến cáo bn nên bo mt các thông tin liên quan (không bm vào các liên kết spam để gi tin nhn riêng tư).

Nếu đang s dng máy tính dùng chung, bn nên đăng xut khi tài khon Messenger hoc thoát tt c các ca s đang m.

Cam kết bo mt thông tin thanh toán

Nếu thông tin thanh toán ca khách hàng b thay đổi, xóa hoc hy thông qua Pocketnovelapp, pocketnovel đảm bo tính bo mt cho giao dch thanh toán ca khách hàng, x lý các khiếu ni và bi thường thit hi. Sao chép, tiết l, di chuyn bt hp pháp, chiếm đot, gây thit hi cho khách hàng.

Thanh toán trc tuyến s được x lý bi mng thành viên ca chúng tôi. Bn ch cung cp cho chúng tôi hoc ng dng thông tin chính xác và chính xác. Nếu có bt kỳ thay đổi hoc vn đề nào khi hp tác vi ngân hàng đối tác, bn phi thông báo cho chúng tôi. Là địa ch ca cơ quan.